Białe Błota, dnia 23.01.2015 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.58.2014. KOŚ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI   Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia w Przyłękach

wraz z drogami dojazdowymi" 2. Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w ilości przekraczającej 20 osób. Wykaz stron postępowania dostępny jest Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, Białe Błota. 4. Dokumentacja sprawy, w tym opinia: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dostępna jest w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godz. 8-16, piątek 8-14.30). 5. Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony są zawiadamiane o decyzjach
i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane
w pobliżu miejsca inwestycji.   Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, sołectwa Przyłęki oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl   POUCZENIE   Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia ( doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).       Z-ca Wójta Gminy Białe Błota /-/ Jan Czekajewski